Uncategorised

ochrana osobních údajů

SOUHLAS SE SHROMAŽĎOVÁNÍM A ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

Odesláním tohoto formuláře a „kliknutím“ na možnost souhlasím, jakožto subjekt osobních údajů, uděluji souhlas se zpracováním svých níže uvedených osobních údajů, které tímto dobrovolně poskytuji správci osobních údajů, a to způsobem dále v tomto souhlasu uvedeným. Beru na vědomí, že tyto osobní údaje, které se mě týkají, představují tzv. osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“). Současně tímto prohlašuji, že je mi nejméně 16 let a v případě, že nikoliv, potvrzuji, že byl tento souhlas vyjádřen nebo schválen osobou, která vykonává vůči mně rodičovskou zodpovědnost.

  1. 1. Správce

Správcem osobních údajů je MHI servis s.r.o., se sídlem Havránkova 30/11, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, IČ: 56103 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13332 („Správce“).

  1. 2. Zpracování osobních údajů

2.1. Mé osobní údaje, které dobrovolně poskytuji Správci osobních údajů, jsou následující: Jméno, Příjmení, E-mail, Telefonní číslo.

2.2. Souhlas se zpracováním svých výše uvedených osobních údajů uděluji za účely:

  1. marketingové účely Správce spojené s nabídkou výrobků a služeb; zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách (např. formou zasílání newsletterů, telemarketing); kontaktování za účelem průzkumů trhu a za účelem marketingových výzkumů; kontaktování za účelem přání k Vánocům a Velikonocům nebo jiným svátkům a zasílání slevových poukazů, dárků, apod.;

přičemž zpracování osobních údajů je k naplnění těchto účelů nezbytné.

2.3. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

2.4. Správce zpracovává osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

2.5. Výše uvedené osobní údaje budou kromě Správce shromažďovat a zpracovávat i následující subjekty:

  • zpracovatelé osobních údajů: Weboo s.r.o. IČ 02636239.

Příjemci) osobních údajů: Správce je oprávněn předat osobní údaje subjektu údajů zejména těmto příjemcům a kategoriím příjemců: dodavatelé Správce, zaměstnanci Správce, poskytovatelé přepravních služeb, poskytovatelé marketingových a reklamních služeb, finanční instituce, státní orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy a další osoby v jiném smluvním vztahu ke Správci.

osobní údaje subjektů údajů nebudou předávány do třetích zemí;

2.6. Výše uvedené osobní údaje je Správce oprávněn zpracovávat po dobu 5 let od udělení mého souhlasu. Beru na vědomí, že před uplynutím této doby mě může Správce kontaktovat za účelem obnovení mého souhlasu a že bez jeho obnovení budou mé osobní údaje po uplynutí výše uvedené doby trvale smazány.

  1. 3. Práva subjektu údajů

3.1. Beru na vědomí, že jako subjekt osobních údajů mám právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popř. omezení zpracování (čl. 18 GDPR) a právo vznést námitku proti prováděnému zpracování (čl. 21 GDPR). Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR mám jako subjekt údajů právo na přenositelnost osobních údajů, které se mě týkají a které jsem poskytl Správci.

3.2. Jako subjekt údajů můžu v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat Správce, a to na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

3.3. Pokud se jako subjekt údajů domnívám, že jsou mé osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, mám právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena moje možnost jakožto subjektu údajů podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

3.4. Uděluji tímto svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů Správcem pro účely, v rozsahu a po dobu specifikovanou výše. Beru na vědomí, že Správce bude tento souhlas archivovat pro účely plnění právní povinnosti Správce být schopen doložit, že jsem udělil souhlas s prováděným zpracováním.

  • Přečteno: 54

obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

MHI servis s.r.o., sídlo: Kolískova 11, 602 00 Brno, provozovna: Havránkova 11, 619 00 Brno, IČO: 27744175, DIČ: CZ27744175

1. Platnost a závaznost obchodních podmínek

1.1. Tyto všeobecné prodejní, dodací a platební podmínky (dále jen VOP) jsou nedílnou součástí všech smluv o prodeji zboží uzavřených mezi společností MHI servis s.r.o. (dále jen MHI) jako dodavatelem (dále jen prodávající) a jeho odběrateli (dále jen kupující). Neplatí pro smlouvy, v nichž byly vysloveně sjednány jiné podmínky.

1.2. Jestliže by některá ustanovení těchto VOP nebo smluv, jejichž součástí tyto VOP jsou, byla neplatná, nebo se stala neplatnými později, nebudou tím zbývající ustanovení uvedených smluvních dokumentů dotčena. Neplatná smluvní ustanovení nahradí smluvní strany ustanoveními jinými, která budou nejvíce odpovídat právnímu a obchodnímu účelu ustanovení nahrazených. Změny jsou platné pouze v písemné podobě po dohodě smluvních stran.

2. Uzavírání smluv

2.1. Nabídky prodávajícího jsou nezávazné a mohou být kdykoliv do doby než bude uzavřena smlouva, vzaty zpět.

2.2. Smlouva vzniká teprve jejím podepsáním oprávněným zástupcem prodávajícího a kupujícího. Den uzavření smlouvy je den, kdy prodávající obdrží podepsaný návrh smlouvy. Není-li návrh potvrzen do sedmi dnů, stává se neplatným.

2.3. Slovem "smlouva" používaným v následujících ustanoveních VOP se rozumí smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím, jejíž nedílnou součástí tyto VOP vždy jsou, včetně potvrzených objednávek případně ústně dohodnutých smluv.

2.4. Prodávající je povinen dodat kupujícímu (nebo jiné, kupujícím označené osobě) zboží v souladu s podmínkami této smlouvy, zejména v dohodnutém termínu, množství a kvalitě.

3. Cena zboží

3.1. Cena zboží se sjednává jako smluvní.

3.2. Cenou za výrobek se rozumí cena bez DPH ze skladu prodávajícího EXW MHI, Brno Havránkova 11 podle INCONTERMS 2000. DPH bude účtována podle platných předpisů ke dni vystavení daňového dokladu.

4. Doprava zboží

4.1 Nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak, zajišťuje dopravu zboží kupujícímu prodávající podle přepravních zvyklostí MHI. Kupující se zavazuje uhradit cenu přepravy.

5. Dodaní zboží a balení

5.1. Dodávka se považuje za splněnou:
a) oznámením prodávajícího kupujícímu, že zboží je připraveno k převzetí
b) předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě na místo určené kupujícím.

5.2 Přejímku zboží provádí pověřený zaměstnanec prodávajícího se zástupcem kupujícího respektive dopravce. Výsledkem přejímky zboží je potvrzení dodacího respektive přepravního listu.

5.3 Pokud není dohodnuto jinak, je zboží baleno standardním způsobem (ochranná folie, karton, paleta, bedna) podle typu zboží a přepravy. Standardní balení nechrání zboží před hrubou manipulací.

5.4. Prodávajícímu vzniká nárok na zaplacení kupní ceny odpovídající skutečně dodanému množství zboží.

5.5. Na přání kupujícího poskytne prodávající dle svých nejlepších znalostí a zkušeností technickou konzultaci ohledně použití a využití výrobku. Za výsledky, které uživatel dosáhne, však nemůže být převzata záruka a prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé nesprávným použitím výrobku.

5.6. Kupující je povinen přijmout zboží dodané prodávajícím podle smlouvy a to i tehdy, jde-li o dílčí dodávku. Nedodržení sjednaných dodacích lhůt prodávajícím nezakládá právo kupujícího na odstoupení od smlouvy.

5.7. V případě, že se kupující dostane s převzetím zboží do prodlení, může prodávající, poté co se marně pokusil kupujícího přesvědčit převzít zboží v dodatečné přiměřené lhůtě, předmětné zboží prodat třetí osobě či s ním jinak naložit dle vlastního uvážení.

5.8. Prodávající je oprávněn odložit dodání zboží, pokud kupující nesplnil své povinnosti, jejichž splnění mělo dle smlouvy předcházet dodání zboží, anebo pokud prodávající po vzniku smlouvy zjistil okolnosti, které právem vzbuzují obavu, že kupující nesplní své smluvní a platební závazky (nezaplatil ve sjednané lhůtě předchozí dodávky). V případě, že se kupující dostane s převzetím zboží do prodlení, může prodávající, poté co se marně pokusil kupujícího přesvědčit převzít zboží v dodatečné přiměřené lhůtě, předmětné zboží prodat třetí osobě či s ním jinak naložit dle vlastního uvážení.

5.9. Nedohodnou-li se prodávající a kupující výslovně písemně jinak, není prodávající povinen převzít zboží dodané kupujícím zpět, to neplatí pro oprávněné reklamace.

6. Odpovědnost za škody na zboží

6.1. Odpovědnost za škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy zboží sám, nebo jeho zástupce (dopravce), převezme ze skladu prodávajícího.

7. Platební podmínky

7.1. Není-li výslovně písemně dohodnuto nebo na jednotlivé faktuře uvedeno jinak, je kupní cena splatná do 14 kalendářních dnů od doručení faktury.

7.2. Není-li výslovně písemně sjednáno placení v hotovosti, poukáže se kupní cena na účet uvedený na daňovém dokladu prodávajícího. Závazek kupujícího k zaplacení ceny se považuje za splněný připsáním částky na účet prodávajícího.

7.3. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží uhrazením jeho plné ceny. Dostane-li se kupující do prodlení s placením, má prodávající právo žádat kupujícího o vrácení nezaplaceného zboží, a to na náklady a nebezpečí kupujícího. Kupující je povinen k tomuto účelu umožnit prodávajícímu volný přístup do budov a na pozemky, kde je takové zboží uloženo. Vzetí zboží zpět podle tohoto ustanovení nemá účinky odstoupení od smlouvy. Kupující je povinen se zbožím, na které se vztahuje výhrada vlastnictví, zacházet tak, aby nedošlo k jeho znehodnocení, poškození, zničení, krádeži či ztrátě. Kupující nesmí po dobu trvání výhrady vlastnictví zboží zcizit, zastavit nebo jinak zatížit právy třetích osob.

8. Úroky z prodlení

8.1. Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením smluvené ceny nebo její části se kupující zavazuje a je povinen uhradit prodávajícímu zákonný úrok z prodlení, jejíž výši stanovuje v souladu s ustanovením §1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník zvláštní předpis č. 351/2013 Sb.

9. Záruka - nároky z vad zboží, reklamace

9.1. Kupující je povinen si zboží při jeho převzetí řádně prohlédnout a převzetí potvrdit na přepravní smlouvě dopravce nebo na dodacím listě a o přejímce vést řízenou dokumentaci. Pokud kupující zboží řádně a včas nepřevezme, je plně odpovědný za veškeré škody tím vzniklé.

9.2. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb. občanského zákoníku.

9.3. Kupující převzetím zboží potvrzuje, že je seznámen s technickými parametry zboží a je povinen zajistit odbornou instalaci v souladu s normami ČSN a EU včetně zajištění odbornosti pracovníků obsluhy a servisu. Posouzení vhodnosti zboží a jeho aplikace je na vlastní odpovědnost kupujícího.

9.4 Všechna oznámení o vadách musí být prodávajícímu zaslána písemně. Zjevné vady musí být reklamovány nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží a skryté výrobní vady (vady zjistitelné při vynaložení odborné péče) do 6 měsíců od převzetí zboží. Ukončení životnosti v podmínkách neodpovídajícím parametrům, které udává prodávající, před uplynutím záruky není považováno za výrobní vadu.

9.5. Nároky kupujícího z vad zboží budou uznány pouze tehdy, byly-li včas oznámeny a prokáže-li kupující, že vady nebyly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnějšími vlivy. Záruční lhůta se nevztahuje na komponenty s krátkou životností a spotřební materiál.

9.6. Předpokladem pro uznání nároku z vad zboží je uznání reklamace prodávajícím na základě vlastního technického přezkoušení.

9.7. Jsou-li předpoklady pro uznání nároku z vad zboží a byla-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem, je prodávající povinen výlučně:
a) dodat chybějící množství zboží,
b) nahradit zboží s vadami zbožím bezvadným nebo zboží uvést do tohoto stavu.

9.8. Právo na dodání náhradního zboží nebo na náhradu nákladů spojených s vrácením vadného zboží vzniká kupujícímu teprve po vrácení vadného zboží prodávajícímu podlepředchozí dohody.

9.9. Není-li dodávka náhradního nebo chybějícího množství zboží podle bodu 9.7 možná, je prodávající oprávněn od smlouvy dodatečně odstoupit. Prodávající je v takovém případě povinen neprodleně vrátit cenu nedodaného zboží.

9.10. Společnost MHI nabízí možnost získat prodlouženou záruku na hydraulické agregáty a systémy. Podmínkou je uzavření servisní smlouvy.

10. Vyšší moc

10.1. Za okolnosti vylučující odpovědnost prodávajícího se považují, brání-li ve splnění jeho smluvních povinností živelné události, válka, občanské nepokoje, stávka, výluka, úřední nařízení, epidemická onemocnění, prodlení či jiná porušení smluvních povinností dopravce a dále okolnosti, které nastaly nezávisle na vůli prodávajícího.

10.2. Nastanou-li okolnosti vyšší moci v době před smluvenou lhůtou plnění (dodací lhůtou), jsou nároky kupujícího z uzavřené smlouvy proti prodávajícímu - nejde-li o dodatečné plnění - vyloučeny.

10.3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci, je prodávající povinen neprodleně písemně kupujícího o jejich vzniku a charakteru informovat, případně pokud to je známo, uvést zda vůbec a kdy bude moci své povinnosti dodatečně splnit. Pominou-li okolnosti vyšší moci, je prodávající povinen své povinnosti ze smlouvy vůči kupujícímu dodatečně splnit, ledaže kupující již na dodatečném splnění netrvá.

11. Náhrada škody

11.1. Aniž by tímto ustanovením byla dotčena platnost jiných ustanovení VOP, jsou veškeré nároky na náhradu škody kupujícího proti prodávajícímu v souvislosti se smlouvou omezeny výší ceny zaplacené za zboží dodané kupujícímu, přičemž prodávající odpovídá jen za škodu, kterou způsobil úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

12. Právo, kterým se smlouvy řídí a rozhodování sporů

12.3. Právní vztahy smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právem. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a dodavatelem bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla společnosti MHI servis s.r.o.
Platnost od 1. ledna 2016

Firma je zapsána do obchodního rejstříku u Krajského obchodního soudu v Brně v oddíle C, vložka 56103
  • Přečteno: 24

servis hydraulickych zarizeni

Servis hydraulických zařízení

Diagnostika a servis hydrauliky

Jako dlouhodobý výrobce hydraulických agregátů a systémů disponujeme zkušenými servisními techniky a přístrojovým vybavením.

Jak probíhá dignostika hydrauliky?

Prověříme funkčnost vašeho hydraulického zařízení, upozorníme na nedostatky (potenciální zdroje poruch), navrhneme řešení, zaškolíme obsluhu. Působíme po celém území České republika a Slovenska.

Proč zvolit profesionály pro servis hydraulických systémů?

Díky pravidelné kontrole vašich zařízení ušetříte na výdajích za opravy poruch, kterým by šlo jednoduše předejít. Nespoléhejte štěstenu – svěřte svou hydrauliku do rukou odborníků!

Předcházejte poruchám - Ušetříte!

Ing. Miloš Buček

Garant servisu

Tel.: 543 521 414, 602 765 835

Fax.: 543 251 638

E-mail.: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nabídka preventivní prohlídky hydraulického zařízení a rozbor oleje

Važení zákazníci, nabízíme vám provedení preventivní odborné prohlídky hydraulického zařízení, s možností odběru vzorku oleje pro provedení analýzy oleje a zpracování doporučení doporučení k servisnímu zásahu na hydraulickém zařízení. Preventivní prohlídkou zhodnotíme stav zařízení a doporučíme opatření, která zaručí dlouhodobý bezporuchový chod vašeho zařízení.

Číst dál: servis hydraulickych zarizeni

  • Přečteno: 314

lakovna

Lakovna - techncká podpora

K lakování prvků používáme vysoce kvalitní dvousložkové barvy, přičemž sám zákazník si zvolí vhodnou barvu k lakování.

Přesuňte Vaše projekty a poptávky na nás. Vyřešíme Vaše technické zadání. Využijte odborné znalosti a praxe našich odborníků. Jejich práce je naší vizitkou a referencí pro další spolupráci.

Kontakt

Ing. Miloslav Buček - vedoucí lakovny

Tel. 543 521 414

Mob. 725 176 450

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Číst dál: lakovna

  • Přečteno: 270

vyroba hydraulickych valcu

Výroba hydraulických válců

Nabízíme výrobu hydraulických válců a také servis našich i konkurenčních výrobků. Naši zkušení technici vám pomohou vyřešit váš požadavek. Neustále inovujeme strojový park a investujeme do vybavení, což nám umožňuje pružněji reagovat na poptávku trhu. V roce 2017 jsme výrazně rozšířili sklad hutního materiálu pro výrobu.

Nezávazná poptávka

Číst dál: vyroba hydraulickych valcu

  • Přečteno: 330

MHI servis spol. s.r.o.
Havránkova 11
619 00 Brno

© 2022 Všechna práva vyhrazena